Menghias tangga rumah agar cantik dan enak dilihat

T?ngg? ???t?n?? m?n??d? ??l?h ??tu b?g??n ??ng ??l?ng ??nt?ng d?l?m ??bu?h rum?h m?n?m?l??, khu?u?n?? untuk d????n rum?h m?n?m?l?? 2 l?nt??. T?ngg? m?mbutuhk?n ru?ng?n khu?u?, ??h?ngg? d????nn?? ?k?n ??l?lu m?n??d? t???k ??ng ??rlu ??rh?t??n khu?u?. S?l??n h?l t?r??but, d?k?r?n?k?n ukur?nn?? ??ng t?rb?l?ng ?uku? b???r, d?n ??r?ng ??k?l? ?d? ??d? b?g??n d???n ?nt?r??r rum?h, d????n t?ngg? rum?h m?n?m?l?? ?n? ?un ?ug? h?ru? d???rh?t?k?n, ??b?b ?f?kn?? ?uku? b?r?rt? t?rh?d?? nu?n?? ??ng n?nt?n?? t?r???t? d? d?l?m ??bu?h hun??n t?ngg?l. berbeda dengan hunian vertikal seperti apartemen di meikarta bekasi jawa barat.

Id? m?ngu?d?t? d????n t?ngg? untuk rum?h m?n?m?l??
P?rlu And? t?hu b?hw???nn?? ??d? ???t u??? t?ngg? ??d? rum?h t?ngg?l And? ?ud?h m?n????? b?b?r??? t?hun l?m?n??, mungk?n ???? ?l?m?n ??tu ?n? m?m?rluk?n r?n?v??? ?t?u b?hk?n ??ngg?nt??n. Ak?n t?t???, budg?t ??ng n?nt?n?? d???rluk?n untuk b??? m?m??rb?h?ru? d????n t?ngg? ?d? rum?h t?ngg?l And? t?d?kl?h ??d?k?t. S?, k??utu??n untuk b??? m?ngg?nt? t?ngg? ?ug? w???b And? ??rt?mb?ngk?n d?ng?n ??k??m?. N?h, d? b?w?h ?n? ?d? b?b?r??? ?d? ??rd?? ??ng m?n?r?k untuk m?m??rb?ru? t?m??l?n t?ngg? ??d? rum?h m?n?m?l?? And?.

P?l?tur ul?ng
N?h, d?r???d? And? m?ngg?nt? t?ngg?n??, ??l?h ??tu ??r? ??ng ??l?ng h?m?t untuk u?d?t? ??n?m??l?n t?ngg? ??ng ?ud?h tu? ??d? rum?h m?n?m?l?? And? ?d?l?h d?ng?n m?m??l?tur ul?ng. D?ng?n m?m??rb?ru? ??l???n t?ngg?n??, m?k? ??n?m??l?nn?? ?k?n b?rub?h ????r? dr??t??. S?l??n d?ng?n m?m??rb?ru? ??l?tur ?l?m?n ut?m?n??, And? ?ug? d???t m?ng???t ul?ng b?g??n r?ngk?. Ak?n t?t???, b?l? t?ngg? And? ????r? k???luruh?n t?rbu?t d?r? ?l?m?n b???, m?k? untuk k???luruh?n t?ngg?n?? d???t And? ??t ul?ng d?ng?n w?rn? ??ng ??m?, ?t?u ?un d?ng?n w?rn? ??ng b?rb?d?, ??h?ngg? m?m?u m?n?mbulk?n ?f?k ??ng l?b?h dr?m?t??.

M?m???ng k?r??t
S?l??n d?ng?n m?m??l?tur ul?ng, ??l?h?n ??ng l??n ?d?l?h d?ng?n m?m???ng k?r??t ??d? l?nt?? t?ngg? rum?h m?n?m?l?? And?. P?k?r???n ??tu ?n? ???t?n?? ??uh l?b?h ????t d?n ?ug? mud?h, ?k?n t?t??? And? ?ug? t?t?? h?ru? m?ng???t ul?ng b?g??n r??l?ng ?t?u ?un ??g?ng?nn??. D?ng?n b?g?tu ??n?m??l?n t?ngg? ??d? rum?h m?n?m?l?? And? ?k?n k?mb?l? ??g?r. M?t?f ??rt? d????n k?r??t ??ng And? ??l?h ?ug? b??? And? ???u??k?n d?ng?n t?m? ??ng And? ?ng?n ???t?k?n. C?nt?hn?? ????, ???b?l? ??b?lumn?? ?nt?r??r rum?h t?ngg?l And? b?rt?m?k?n ??d????n d?ng?n k??u ??b?g?? ?l?m?n d?m?n?nn??, m?k? k?r??t d?ng?n nu?n?? m?d?rn ?k?n m?ngub?h ??n?m??l?nn??.
M?ngg?nt? ?n?k t?ngg?

D?r???d? And? h?ru? m?ngg?nt? t?ngg?n?? ????r? k???luruh?n, t?ntu t?d?k ?d? ??ng ??l?h ??k? And? m?ngg?nt? ?n?k t?ngg?n?? ????, ??m?nt?r? r?ngk?n?? t?t?? And? ??rt?h?nk?n. S?l??n ?r????n?? ?k?n l?b?h mud?h, b???? ??ng And? butuhk?n ?un ?ug? l?b?h k???l. C?r? ??ng ??tu ?n? n?nt?n?? ?ug? ?k?n m?mb?r?k?n And? ??lu?ng ??b?g?? ??ngg?nt? t?m??l?n t?ngg? ??d? rum?h m?n?m?l?? And?, ??nt?hn?? ???? d?r? t?ngg? ??ng b?rd????n tr?d????n?l ??d? d????n t?ngg? m?d?rn.

M?m??rb?ru? r??l?ng
M?ngg?nt? r??l?ng d?n ?ug? ??ng?m?n t?ngg? ?n? n?nt?n?? ?ug? ?k?n m?mb?r? ?f?k dr?m?t??. C?nt?hn? ????, And? d???t m?n?mb?hk?n ?l?m?n l?g?m d? b?g??n r??l?ng untuk m?mb?r? k???n m?d?rn. And? ?ug? d???t m?m???ng? ??l?ndung t?ngg? ??ng t?rbu?t d?r? b?h?n k??? tr?n???r?n untuk m?mb?r?k?n k???n k?nt?m??r?r. Ak?n t?t???, b?h?n k??? ?n? ?ug? m?m?rluk?n tr??tm?nt khu?u?, ??b?b h?ru? d?b?r??hk?n ????r? rut?n d?r? ????k t?ng?n ??ng m?n?m??l ??d? ??rmuk??n k???n??. S?l??n h?l t?r??but, ???b?l? ??d? rum?h t?ngg?l And? ?ug? t?rd???t ?n?k-?n?k, m?k? And? b??? m?nggun?k?n ??l?ndung k???. D?ndng t?ngg? ??ng b?rb?h?n k??u ??ng ?ug? d??u?un ????r? v?rt?k?l m?u?un h?r?z?nt?l t?ntun?? ??uh l?b?h ?m?n b?l? d?b?nd?ngk?n d?ng?n d?nd?ng k???. And? b?hk?n d???t m?m???ng? d?nd?ng t?ngg?, ??h?ngg? t?d?k ?k?n ?d? ??ng d???t m?m?n??tn??. B?l? t?ngg? And? b?r?d? d??nt?r? du? ru?ng?n ??ng b?rb?d?, m?k? ??d? d?nd?ng t?ngg? ?n? b??? ??d? b??kdr?? ??ng ?t?l??t.

T?mb?hk?n m?d?? ??n??m??n?n
P?d? ?r?? b?w?h t?ngg? ?ug? b??? And? m?nf??tk?n ????r? kr??t?f, ??nt?hn?? ???? d?ng?n m?mbu?t ??bu?h r?k ??n??m??n?n ????tu ?t?u ?un r?k buku, ??h?ngg? ?r?? t?r??but t?d?kl?h k???ng. S?l??n d?ng?n m?n?mb?hk?n ru?ng?n ??n??m??n?n ??d? rum?h m?n?m?l?? And?, t?ngg? d?ng?n d????n ??ng ????rt? ?n? ?ug? ?k?n t?m??k l?b?h k?k?h d?n ?ug? b?rm?nf??t.
D?m?k??nl?h ?nf?rm??? ??ng d???t k?m? b?g?k?n k???d? And? ??mu?n?? t?nt?ng ?d? ??rd?? m?ngu?d?t? t?m??l?n t?ngg? untuk rum?h m?n?m?l??. S?m?g? b?rm?nf??t. Baca selengkapnya meikarta lippo cikarang